Chứng chỉ

1, CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG ISO 9001 : 2008

 

2, CHỨNG CHỈ CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG

 

 

3, CHỨNG CHỈ CHÓA ĐÈN CHIẾU SÁNG

 

4, CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG CÁP ĐIỆN

 

 

 

5, KẾT QUẢ NGHIỆM THU CỘT ĐÈN

 

6, KẾT QUẢ NGHIỆM THU CHÓA ĐÈN CHIỀU SÁNG